IZJAVA O PRIVATNOSTI

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Korisnika Internet stranice www.hvhouse.eu.

Izjava o privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi High vibration house ( u daljnjem tekstu HVhouse ), pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike  s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti HVhouse sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Za obradu osobnih podataka odgovorna je:

High vibration house

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: hello@hvhouse.eu

 

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje HVhouse pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 

  1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu HVhouse kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti HVhouse sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge iz svog djelokruga rada:

a) ime i prezime;

b) adresa;

c) kontakt broj telefona i/ili mobitela;

d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

 

  1. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

 

  1. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama , pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku , spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice HVhouse. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web-stranice HVhouse. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku , odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika . Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

a) podatke o IP adresi;

b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje HVhouse prikuplja ovise o vrsti usluge koju HVhouse pruža svojim korisnicima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. HVhouse neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

 

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke HVhouse prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge, kako bi razumjelo načine na koje korisnici  koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice HVhouse te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza HVhouse. Takve podatke HVhouse prikuplja  na temelju privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha.

 

Ispunjavanje zakonskih obveza

HVhouse je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika  na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

 

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika  mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o uslugama HVhouse ako je korisnik  dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes HVhouse za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika  koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

HVhouse može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik  ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik  mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da HVhouse koristi određene podatke korisnika  za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik  izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes HVhouse, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

 

Interne svrhe

HVhouse koristi određene podatke korisnika  isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika  i/ili HVhouse. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, istraživanje i analizu tržišta.

 

Podaci o potencijalnim korisnicima

HVhouse će također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima  svojih usluga. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika koji se obraćaju HVhouse sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, HVhouse je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje HVhouse na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes HVhouse ili privola korisnika , osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim korisnicima : za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;

b) podaci o potencijalnim korisnicima : 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa HVhouse i/ili privole korisnika  mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

 

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima 

HVhouse se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika , koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

Pravo na ispravak netočnih podataka

HVhouse će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku  nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

HVhouse će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika  u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;

b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

 

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka HVhouse će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik  se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu HVhouse, uključujući i izradu profila korisnika .

 

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik  ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju ustanova će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika , odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

 

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika HVhouse obrađuje u Republici Hrvatskoj.

 

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika HVhouse prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika

b) radi ispunjenja zakonskih obveza HVhouse

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika  u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik  aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti HVhouse na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane HVhouse, korisnici  se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

High vibration house

Črnomerec 46, 10 000 Zagreb

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

HVhouse zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica HVhouse radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.